prosjekter og oppdragsgivere

logo bydel bjerke.jpg

konsulent-bistand i prosjekt om nærmiljø-kvaliteter og lokale utfordringer

Som den ene halvparten av Team Byantropologene arbeider HABEO med å innhente kunnskap hos bydelens befolkning om nærmiljøkvaliteter, utfordringer og fysiske og sosiale skiller. Metodene for datainnsamling er bl.a.  byvandringer, dybdeintervjuer med beboere og bydelsansatte samt verksted og fotojakt med ungdom. Prosjektets rapport skal inngå som en del av en større stedsanalyse og områdeutvikling i Bydel Bjerke.

HABEO har også med seg to studenter fra faget Antropologi i praksis ved Universitetet i Oslo denne høsten. De skal bistå med datainnsamling og rapporteringsarbeid som en del av faget.

Periode: Mai 2018 -
Nov 2018

 
Screen Shot 2018-06-20 at 17.43.21.png

MEdlem i tilbyderteam til reinventing cities

HABEO inngår som en del av Team Birk&Co i den internasjonale utbyggerkonkurransen om tomta Fossumdumpa på Stovner i regi av C40 Cities. HABEOs bidrag til teamet vil bl.a bestå av kvalitative undersøkelser i lokalmiljøet, behovskartlegging og engasjering av lokale aktører. De øvrige medlemmene av kjerneteamet er LINK Arkitektur og Insam AS (Innovasjon og samfunn).

Prosjektstart 2018-2019

Screen Shot 2017-12-11 at 11.22.35.png

konseptanalyse og kvalitative intervjuer

Signaturhagen Bolig AS utvikler boliger for den voksne fasen av livet.

Signaturhagen er et nytt boligkonsept for voksne, basert på verdier som felleskap og sosial trygghet i kategorien "community housing". HABEO konsulterer i planleggingsfasen før salg, og er med på å kvalitetssikre konseptets sosiale aspekter i gjennomføring ved hjelp av kvalitativ analyse. HABEO innhenter dybdekunnskap om boligkjøpere gjennom dybdeintervjuer og hjemmebesøk med fokus på temaer som hjem, livsfase og overganger.

Periode: Nov 2017- Jun 2018

 

innbygger-Medvirkning for Arkitekturpolitikk oslo

Samarbeid med COurban Design Collective fra København.

På oppdrag fra Plan- og Bygningsetaten og som underleverandør til COurban Design Collective fra København, bistod HABEO med å kartlegge Oslos befolknings oppfatninger om den arkitektoniske byen. Målet er å bidra til en by med bedre løsninger som passer for alle.

Periode: September - Oktober 2017

stovner bydel logo.jpeg

Medvirknings-verksteder om friluftsområder i bydel stovner

Som et samarbeid med Stedsantropolog AS har HABEO gjennomført tre medvirkningsverksteder med befolkningen på Stovner om bruken av friluftsområdene i bydelen. Rapporten ""Frisk luft", steder og uteaktiviteter på Stovner" er nå offentliggjort og kan leses her: https://issuu.com/katjabratseth/docs/rapport___friluft_pa__stovner_endel

Januar - mars 2018

 
Screen Shot 2018-06-20 at 17.59.32.png

Forsker FOR MATKIN

Catharina Sletner har siden oppstarten av forskningsprosjektet MATKIN - Materializing Kinship. Cycles of life at the Norwegian "Hytte", holdt styr på informanter, deres hytter, historier og konflikter. Arbeidsoppgaver har bl.a vært koordinering av feltbesøk, transkribering av intervjuer og andre forskningsadministrative oppgaver. I år er hun ansatt som forsker, og skal jobbe med siste fase samt utstilling på Folkemuseet som markerer slutten på forskningsprosjektet

Periode: 2016 - 2019

ARRANGEMENTER og foredrag

Skjermbilde 2018-06-26 kl. 15.17.10.png

5. JUNI 2018
BYROM OG BYUTVIKLING
Foredrag om Habeos og Team Byantropologenes prosjekter for Sosialantropologenes alumniforening på Universitetet i Oslo. Andre foredragsholdere var Line Tveten fra ByKuben - Senter for Byøkologi, Nina Alnes Haslie og Katja Bratseth.

23584019_10159755674000492_1531169638_o.jpg

10. november 2017
ANTROPOLOGISK METODE I MEDVIRKNINGSPROSESSER
Foredrag sammen med Stedsantropolog AS på DogA i Oslo
 

23826017_154321721851717_2271141621154442208_o.jpg

23. november 2017
OPPDAG BYANTROPOLOGENE
Kickoff-arrangement for Byantropologenes nettverk på
Tøyen Startup Village
 

IMG_1129(1).JPG

11. desember 2017
FORSKNING VED SOSIALANTROPOLOGISK INSTITUTT
Presentasjon om HABEO, Byantropologene og anvendt antropologi for masterstudenter og vitenskapelige ansatte.