rådgivning
brukerinnsikt
Kundeforståelse
avdekke tattforgittheter
se underliggende sosiale strukturer
kvalitativ tilnærming til steder og mennesker
 

HABEO hjelper ditt prosjekt med å sette mennesket i sentrum for utviklingen av nye steder, konsepter og tjenester.
HABEO tar utgangspunkt i at mennesker (brukere, kunder) er eksperter på sine liv og sine omgivelser, og benytter kvalitative metoder for å få kunnskap og forståelse som kan benyttes for å utvikle og tilpasse konsepter, tjenester og steder til brukerne selv. 

En sosialantropolog jobber med å avdekke og utfordre kjente forestillinger og "tattforgittheter" i vår verden og omgivelser. En sosialantropolog jobber ut ifra et relativistisk ståsted, som innebærer at alle fenomener, mennesker og ting må forstås i lys av den konteksten de befinner seg i. Man går også ut ifra en tanke om at alt vi mennesker foretar oss på en eller måte er meningsfull aktivitet, som både er styrt av og påvirker den sosiale verden vi lever i.

DEltagende observasjon
Kvalitative dybdeintervjuer
mental, sosial og fysisk kartlegging
byvandringer, workshops og intervjensjoner

I mitt arbeid legger jeg hovedvekt på kvalitative undersøkelser. Med dette menes at jeg bygger teorier og analyser på datamateriale som jeg selv henter inn ved hjelp av metoder som innebærer å interagere med de menneskene det gjelder. Ulike kvalitative metoder er bl.a. deltagende observasjon,  dybdeintervjuer og fokusgrupper. Jeg gjør også kvantitative undersøkelser (f.eks. spørreundersøkelser og kartlegging) som et supplement til disse.


byrom
bolig
LOKALMILJØ
SOSIALE strukturer
KONFLIKTforståelse

I en tid der det snakkes om optimalisering, effektivisering og raske resultater, ser vi ofte at konsepter og produkter utvikles uten holdbarhet. Det finnes mange gode idéer og intensjoner, men ikke alltid like mye kunnskap. Sosialantropologi retter fokuset mot mennesket bak (for-)brukeren og de kulturelle premissene som ligger til grunn for menneskelig aktivitet i samfunnet vårt. Med antropologisk metode som grunnlag kan man utvikle steder, produkter, konsepter og tjenester som er basert på brukeren selv og som derfor både er bærekraftige og skaper verdi for fremtiden.

27907929_10160171505720492_1019900883047397016_o.jpg